للتسجيل والمعلومات ، قم بزيارة Ege TÖBİR

“.خانواده ترکیه‌ای شما منتظرتان است”

tobir@mail.ege.edu.tr : پست الکترونیک

+90 232 343 49 22 : تلفن