همه دوره ها در کلاس های 16 نفره طی 7 هفته یعنی 175 ساعت برگزار می شود. کلاس ها از از ماه اکتبر شروع شده و در پایان

.وئن به اتمام  می رسد. کلاسهای ما در کل 25 ساعت ، 5 روز در هفته است

کلاس های ترکی اکادمی در ۱۴۰ساعت برگزار می شود. برای ثبت نام انلاین کلیک کنید.

3.400 TLپیش پرداخت
200 TLهزینه آزمون تعیین سطح
700 TLهزینه آزمون مهارت زبان ترکی
600 TL (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اگه) هزینه آزمون  مهارت زبان ترکی

A1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 10.10.2022            پایان کلاس ها:          23.06.2023

10.10.2022 – 25.11.2022 A1تاریخ آغاز کلاس های
28.11.2022 – 13.01.2023 A2تاریخ آغاز کلاس های
16.01.2023 – 27.01.2023  تعطیلات میان ترم
30.01.2023 – 17.03.2023  B1تاریخ آغاز کلاس های
20.03.2023 – 05.05.2023 B2تاریخ آغاز کلاس های
08.05.2023 – 23.06.2023C1تاریخ آغاز کلاس های     

A2 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 10.10.2022             پایان کلاس ها:          05.05.2023

10.10.2022 – 25.11.2022 A2تاریخ آغاز کلاس های
28.11.2022 – 13.01.2023  B1تاریخ آغاز کلاس های
16.01.2023 – 27.01.2023  تعطیلات میان ترم
30.01.2023 – 17.03.2023  B2تاریخ آغاز کلاس های
20.03.2023 – 05.05.2023 C1تاریخ آغاز کلاس های

B1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 10.10.2022            پایان کلاس ها:          17.03.2023

10.10.2022 – 25.11.2022  B1تاریخ آغاز کلاس های
28.11.2022 – 13.01.2023  B2تاریخ آغاز کلاس های
16.01.2023 – 27.01.2023  تعطیلات میان ترم
30.01.2023 – 17.03.2023   C1تاریخ آغاز کلاس های