همه دوره ها در کلاس های 16 نفره طی 7 هفته یعنی 175 ساعت برگزار می شود. کلاس ها از از ماه اکتبر شروع شده و در پایان

.وئن به اتمام  می رسد. کلاسهای ما در کل 25 ساعت ، 5 روز در هفته است

دانش آموزانی که تمایل داشته باشند می توانند از سطح B2 به صورت رایگان در کلاس های ۶

۰ساعته گفتگو و نوشتن شرکت کنند.

کلاس های ترکی اکادمی در ۱۴۰ساعت برگزار می شود. برای ثبت نام انلاین کلیک کنید.

A1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 11.10.2021 پایان کلاس ها:          01.07.2022

11.10.2021- 26.11.2021A1تاریخ آغاز کلاس های
29.11.2021- 14.01.202A2تاریخ آغاز کلاس های
17.01.2022- 28.01.202تعطیلات میان ترم
31.01.2022- 18.03.2022B1تاریخ آغاز کلاس های
21.03.2022- 13.05.2022B2تاریخ آغاز کلاس های
16.05.2022 – 01.07.2022C1تاریخ آغاز کلاس های     

A2 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 11.10.2021 پایان کلاس ها:          13.05.2022    

11.10.2021- 26.11.2021A2تاریخ آغاز کلاس های
29.11.2021- 14.01.202B1تاریخ آغاز کلاس های
17.01.2022- 28.01.202تعطیلات میان ترم
31.01.2022- 18.03.2022B2تاریخ آغاز کلاس های
21.03.2022- 13.05.2022C1تاریخ آغاز کلاس های

B1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 11.10.2021 پایان کلاس ها:          13.05.2022    

11.10.2021- 26.11.2021B1تاریخ آغاز کلاس های
29.11.2021- 14.01.202B2تاریخ آغاز کلاس های
17.01.2022- 28.01.202تعطیلات میان ترم
31.01.2022- 18.03.2022C1تاریخ آغاز کلاس های

2.400 TLپیش پرداخت
1.200 TLهزینه آزمون جهت دریافت مدرک زبان ترکی
480 TLهزینه آزمون مهارت زبان ترکی
400 TL (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اگه) هزینه آزمون  مهارت زبان ترکی
120 TLهزینه آزمون تعیین سطح