همه دوره ها در کلاس های 16 نفره طی 7 هفته یعنی 175 ساعت برگزار می شود. کلاس ها از از ماه اکتبر شروع شده و در پایان

.وئن به اتمام  می رسد. کلاسهای ما در کل 25 ساعت ، 5 روز در هفته است

کلاس های ترکی اکادمی در ۱۴۰ساعت برگزار می شود. برای ثبت نام انلاین کلیک کنید.

250 $ پیش پرداخت
30 $هزینه آزمون تعیین سطح
50 $هزینه آزمون مهارت زبان ترکی
40 $ (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اگه) هزینه آزمون  مهارت زبان ترکی

A1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 02.10.2023              پایان کلاس ها:          12.06.2024

02.10.2023 – 14.11.2023 A1تاریخ آغاز کلاس های
20.11.2023 – 03.01.2024 A2تاریخ آغاز کلاس های
04.01.2024 – 14.01.2024  تعطیلات میان ترم
15.01.2024 – 27.02.2024 B1تاریخ آغاز کلاس های
04.03.2024 – 22.04.2024B2تاریخ آغاز کلاس های
29.04.2024 – 12.06.2024C1تاریخ آغاز کلاس های     

A2 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 02.10.2023               پایان کلاس ها:          22.04.2024

10.10.2022 – 25.11.2022 A2تاریخ آغاز کلاس های
20.11.2023 – 03.01.2024  B1تاریخ آغاز کلاس های
04.01.2024 – 14.01.2024 تعطیلات میان ترم
15.01.2024 – 27.02.2024 B2تاریخ آغاز کلاس های
04.03.2024 – 22.04.2024 C1تاریخ آغاز کلاس های

B1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 02.10.2023              پایان کلاس ها:          27.02.2024         

10.10.2022 – 25.11.2022  B1تاریخ آغاز کلاس های
20.11.2023 – 03.01.2024 B2تاریخ آغاز کلاس های
04.01.2024 – 14.01.2024  تعطیلات میان ترم
15.01.2024 – 27.02.2024  C1تاریخ آغاز کلاس های