همه دوره ها در کلاس های 16 نفره طی 7 هفته یعنی 175 ساعت برگزار می شود. کلاس ها از از ماه اکتبر شروع شده و در پایان

.وئن به اتمام  می رسد. کلاسهای ما در کل 25 ساعت ، 5 روز در هفته است

کلاس های ترکی اکادمی در ۱۴۰ساعت برگزار می شود. برای ثبت نام انلاین کلیک کنید.

3.400 TLپیش پرداخت
200 TLهزینه آزمون تعیین سطح
700 TLهزینه آزمون مهارت زبان ترکی
600 TL (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اگه) هزینه آزمون  مهارت زبان ترکی

A1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 03.10.2022            پایان کلاس ها:          16.06.2023

03.10.2022 – 18.11.2022 A1تاریخ آغاز کلاس های
21.11.2022 – 06.01.2023  A2تاریخ آغاز کلاس های
09.01.2023 – 20.01.2023  تعطیلات میان ترم
23.01.2023 – 10.03.2023  B1تاریخ آغاز کلاس های
13.03.2023 – 28.04.2023 B2تاریخ آغاز کلاس های
02.05.2023 – 16.06.2023C1تاریخ آغاز کلاس های     

A2 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 03.10.2022             پایان کلاس ها:          28.04.2023

03.10.2022 – 18.11.2022 A2تاریخ آغاز کلاس های
21.11.2022 – 06.01.2023  B1تاریخ آغاز کلاس های
09.01.2023 – 20.01.2023  تعطیلات میان ترم
23.01.2023 – 10.03.2023  B2تاریخ آغاز کلاس های
13.03.2023 – 28.04.2023C1تاریخ آغاز کلاس های

B1 آغاز کلاس ها

آغاز کلاس ها: 03.10.2022            پایان کلاس ها:          10.03.2023

03.10.2022 – 18.11.2022 B1تاریخ آغاز کلاس های
21.11.2022 – 06.01.2023  B2تاریخ آغاز کلاس های
09.01.2023 – 20.01.2023  تعطیلات میان ترم
23.01.2023 – 10.03.2023   C1تاریخ آغاز کلاس های